UNGDOMSARBEID / UNGT ENTREPRENØRSKAPUngt entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Nettverket bindes sammen av felles formål og vedtekter. Den desentraliserte organiseringen gjør at UE har nærhet til skolen, lokale myndigheter og lokalt arbeids- og næringsliv. Fylkesorganisasjonene forvalter merkevaren UE lokalt og har det operative ansvaret i sitt fylke. Fylkesorganisasjonene har egne styrer og har ansvar for egen finansiering. UE Norge har det overordnede ansvaret for de pedagogiske programmene og for organisasjonens strategiarbeid. UE Norge er ansvarlig for kontakten med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket.

UE ble etablert 21. oktober 1997. Gjennom den europeiske organisasjonen JA Europe samarbeider UE nært med sine søsterorganisasjoner i 38 land i Europa. UE er medlem i den verdensomspennende organisasjonen JA Worldwide.

Et av de viktigste programmene i UE er aktivitetene knyttet til elevbedrifter i ungdomsskolen, ungdomsbedrifter i videregående skole, og studentbedrifter i høyskole og universitet.

Dette er bedrifter som elevene/studentene etablerer, utvikler og avvikler i løpet av et skoleår. I denne perioden deltar de på messer/konkurranser. Hvert fylke har sin fylkesmesse for de forskjellige skolenivåene, hvor bedriftene presenterer seg selv og konkurrer om ulike priser, som beste bedrift, beste forretningsplan, beste reklame osv. De aller beste bedriftene får så delta i nasjonale messer og internasjonale messer.

Alle bedriftene skal ha en mentor, fortrinnsvis en mentor som hverken er en del av skolen eller en forelder, det beste er en mentor som kommer utenfra. Dette er ofte en utfordring, og det er her vi i Rotary kan komme inn. Våre klubber har medlemmer som representerer yrkeslivet i klubbens område, og er således et godt utgangspunkt for å bidra med gode mentorer.

UE har også flere andre program og aktiviteter hvor de har behov for veiledere fra lokalt arbeids- og næringsliv.

Mange Rotary klubber og mange medlemmer i klubbene våre har bidratt til UE i flere sammenhenger. For Rotary er dette en spennende mulighet til å få kontakt med og bli kjent med unge mennesker vi normalt ikke har så mye kontakt med. Vi er en yrkesbasert organisasjon som har alle muligheter til å bidra til UE.

Distriktet har besluttet å melde seg inn som støttemedlem i de to fylkene som vårt distrikt dekker. Vi ønsker med dette å signalisere at vi ønsker å få samarbeidet med UE inn i noe fastere former. Målet er at vi skal være en tydelig bidragsyter til UE og samtidig få synliggjort Rotary for den oppvoksende generasjon. Vi får tydeliggjort våre mål og verdier, og vi skaper engasjement og aktivitet i klubbene.

Et engasjement i Ungt Entreprenørskap vil også være med å styrke vår aktivitet innen Ungdomstjenesten og gi mulighet for synergier og synliggjøring av andre aktiviteter og programmer som for eksempel Rotaract, RYLA, ungdomsutveksling, sommerleirer og stipender.

For det videre arbeidet med å utvikle samarbeidet med UE er det nedsatt en komite med tre medlemmer, som geografisk dekker distriktet på en god måte.

Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer