UNGDOMSARBEID / UNGDOMSUTVEKSLING


Ungdomsutveksling


Ungdomstjenesten, «Youth service», er felles begrepet på en rekke program innenfor Rotary’s arbeid for og sammen med ungdom. Ungdomsutvekslingen er en del av Rotarys viktige internasjonale tjeneste, og har som mål å fremme forståelse mellom ulike land og kulturer. 

Se også egen hjemmeside om Ungdomsutveksling

I Norge har vi følgende tilbud:

 • 1 års skolegang på High School/videregående skole.
 • Internasjonale sommerleire (Short Term Exchange Program - camps). Sommerleirer/camps et tilbud til ungdom i alderen 15-25 år. Det arrangeres sommerleirer hvert år i de fleste land i Europa, også i noen land utenfor Europa. Leirene har en varighet på ca. 14 dager, og arrangeres i skolenes sommerferie. Det er klubbene i Rotary som arrangerer leirene – nasjonalt og internasjonalt – og som skaffer deltakere. Den enkelte klubb kan sende ut flere ungdommer. Det er ingen kostnader for klubben ved å delta i programmet. Barn av rotarianere kan delta.

Klubbene må vurdere om de skal opprette en egen komité for Ungdomsutveksling, eller om de legger oppgaven inn i for eksempel komiteen for Serviceprosjekter. Planlegging og gjennomføring krever at man kan jobbe med temaet over flere år. Eksempelvis kan budsjettering skje i ett Rotaryår, mens kostnaden påløper i påfølgende år.

Ungdomsutvekslingen, både som ettårs utveksling for skolegang i utlandet, sommerleirer for ungdom og Rotary’s stipendordninger er de mest omfattende av Rotary’s ungdomsprogram i Skandinavia så langt. RYLA og «Ungt entreprenørskap» er andre ungdomsprogram.

Med satsingen på ungdomstjenesten, øker Rotary International sitt engasjement for og blant ungdom. Unge yrkesutøvere som deltar i Vocational Training Teams er ett område.

Andre tilbud er studieutvekslingsprogram for ungdom mellom 20-24 år, og mer aktiv støtte til opprettelse av Rotaract klubber. Foreløpig er Rotaract i Norden i startfasen, men satsingen på ungdomstjenesten vil øke i tiden framover - også her i Norge.

Ettårsutvekslingen

Studentene på 1 års utvekslingen skal være mellom 16 og 18 år når de reiser ut. Studentene må godkjennes av en Rotaryklubb (sponsorklubb) og av DYEO (District Youth Exchange Officer) i Rotary distriktet. Når en student reiser ut, kommer det samtidig en fra utlandet tilbake til oss. Sponsorklubben/utsenderklubben må stille som vertsklubb for studenten som kommer. Vanligvis er studenten fra samme landet som klubben sender ut en ungdom til.

Rotary International har innført sertifiseringsordning som omfatter alle som involveres i en utveksling, herunder vertsfamiliene, klubben og distriktet. Distrikter som ikke gjennomfører godkjent sertifiseringsordning, vil falle ut av Rotary’s liste over utvekslingsdistrikter. Alle Rotary distriktene i Norge er godkjent og sertifisert.

Aktuelle datoer

1. oktober          Frist for studenter til å levere søknad til klubben.
1. november:    Klubbens frist for å levere søknad til DYEO.
1. desember:    DYEO sin frist for å levere søknadene til multidistriktet.

Du kan lese mer her: https://rye.rotary.no/

 Klubbens aktivitet og ansvar

Utveksling må settes på møteplanen på våren for å vedta studentutveksling kommende år og innlemme dette i klubbens budsjett. Klubbens ansvar og oppgaver vedr utvekslingen står fyldig beskrevet i «Håndbok for rådgiver og vertsfamilie». Det er viktig at klubbene har kontinuitet i utvekslingsarbeidet. De som jobber med ungdomsutveksling bør fungere i minst 3 år.

Klubbens arbeid i forbindelse med studenter som skal reise ut


 • Markedsføre og informere om ungdomsutveksling. Vi anbefaler å henvende seg til både ungdomsskoler og videregående skoler. Plakater og infomateriell fås ved henvendelse til DYEO.
 • Behandle søknader og intervjue studenter og familie sammen med distriktet.
 • Invitere aktuelle studenter som skal ut (med foreldre), til møte i klubben før avreise
 • Invitere studenten til klubben etter hjemkomst for å fortelle om utvekslingsåret
 • Velge en rådgiver/kontaktperson for utreisende student som har kontakt med studenten før og under oppholdet i utlandet.
 • Økonomi: Utreisende student skal ha med seg klubbvimpler. Øvrige utgifter for klubben er knyttet til innkommende student.
 • Vedr økonomi, søknadsskjema, land å reise til samt ytterligere informasjon for utreisende student, viser vi til informasjon på hjemmesiden http://www.ungdomsutveksling.rotary.no
Klubbens arbeid i forbindelse med å ta imot studenter til Norge
 • President og innkommende president skal signere "Avtale om 1 års ungdomsutveksling".
 • Klubben må skaffe og kvalitetssikre 3 vertsfamilier.
 • Skaffe klubbrådgiver for studenten. Fortrinnsvis kvinnelig til jenter og mannlig til gutter.
 • Skaffe skoleplass, det skal meldes fra til skolen innen 1. mars (siste frist ut juni) våren før studenter kommer. Dette gjelder også studenter som kommer i januar.
 • Rådgiver skal bli sertifisert; dvs. informert om oppgaver, rettigheter og plikter og signere på at regelverket blir fulgt. Håndbok for rådgiver og vertsfamilie er grunnlaget for sertifiseringen.
 • Rådgiver/klubbansvarlig skal sertifisere vertsfamilier og klubbpresident og andre i klubben som skal ha ansvar for studenter. 
 • Rådgiver skal være klubbens kontaktperson og ha kontakt med skolen, herunder informere skolen om Rotarys krav til skolegang, dvs. regler som for en ordinær norsk student og melde fra om endringer i vertsfamilie og når studenten er på Rotary arrangementer i skoletiden. Det er sendt brev til inntakskontorer i Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal som grunnlag for bedre samarbeid mellom klubb og skole.
 • Rådgiver skal følge opp skolen og skolegangen. Skolegang er grunnlaget for hele oppholdet.
 • Rådgiver skal være kontaktperson og støtte for vertsfamiliene.
 • Rådgiver skal ha ukentlig kontakt med studenten og invitere studenten til klubbmøtene, studentene er å betrakte som Rotarymedlemmer.
 • Klubben sørger for skyss til og fra Rotary arrangementer i og utenfor distriktet.
 • Studenten skal holde foredrag om seg selv og hjemlandet sitt for klubben. Studenten bør si noen ord på hvert møte, på norsk, både for å lære språket og for å få god kontakt mellom student og klubb. President og rådgiver legger til rette for dette.
 • NB: Klubbmedlemmene må invitere studenten med på ulike aktiviteter og hjemmebesøk, da ideen bak utvekslingen er at studenten skal bli kjent med norsk kultur, levesett og næringsliv.

Det henvises ellers til håndbok for rådgivere og vertsfamilier.

Økonomiske forpliktelser ved å ta imot utenlandske studenter

Klubbens kostnader vedrørende en student:

Lommepenger kr 1.000 pr måned                                                             kr 12 000
Språkkurs                                                                                                        kr   2 500
Skolemateriell                                                                                                 kr      500 (ca)
Skyss og opphold Høstmøtet for studentene                                            kr  3 000 (ca)
Skyss og opphold Holmenkolltreffet                                                          kr   4 000 (ca)
Gaver til jul, bursdag, avreise                                                                       kr   1 500
Diverse utgifter til aktiviteter og integrering                                            kr   5 000
Totalt                                                                                                                 kr 28 500
Tilskudd fra distriktet                                                                                    kr 10 000
Netto utgift klubb                                                                                  kr 18 500

Distriktets oppgaver
 • Informasjon til klubbene.
 • Støtte klubbene i utvekslingsarbeidet.
 • Intervjue studenter og familie sammen med klubb og behandle/videresende søknader.
 • Informere og godkjenne utreisende studenter og deres familier.
 • Sertifisere klubbrådgivere og klubbansvarlig.
 • Delta og informere på PETS/Distriktssamling.
 • Delta med program på Distriktskonferanse.
 • Arrangere aktuelle samlinger og aktiviteter for studentene, både «inbound» og «outbounds».
 • Delta på Multidistriktets samlinger og møter.
 • Markedsføre og informere om ungdomsutveksling generelt.
 Gangen i søknad for student som vil reise ut fra Norge
 • Søknad leveres Rotaryklubb innen 1. november.
 • Intervju av student og foreldre gjennomføres av klubb og distrikt i oktober/november.
 • Studenten oppgir ønsket landevalg 3 dager etter intervju.
 • Klubb og DYEO avgjør om studenten godkjennes etter intervjuet.
 • Godkjent søknad klargjøres/signeres av klubben og sendes til distriktets DYEO til signering. DYEO har kontakt med multidistriktets korrespondent som har kontakt med utlandet.
 • Januar/februar: Valg av land er klart og student og klubb blir informert.
 • Mars – mai: eksakt sted, klubb, vertsfamilie og skole i utlandet blir avgjort og Guarantee Form sendes til student og er grunnlag for oppholdstillatelse i utlandet, og studenten tar kontakt med ambassade for å søke visum/oppholdstillatelse.
 • April: distriktet avholder ambassadørsamling for studenter og foreldre.
 • Juni: Multidistriktet holder obligatorisk informasjonsmøte for student og foreldre.
 • Utreise i juli – august.
Kontaktpersoner for ettårsutvekslingen

Se pkt. 5.4 i Hånbok for klubbene for kontaktpersoner for ettårsutvekslingen – Ungdomsutveksling.

Sommerleir – «Summer Camps – Short Term»

Rotary inviterer hvert år ungdom fra hele verden til sommerleir/camps. Tilbudet er i utgangspunktet åpent for alle mellom 15 og 25 år, men se aldersgrenser for hver camp. Rotary i Norge får hvert år invitasjoner til å sende en deltaker til hver camp. Sommerleirene varer i to uker og de aller fleste er gratis. Deltakerne betaler selv reise, forsikring og lommepenger.

Camps er ikke språkreiser og engelsk er fellesspråket på campene, med noen få unntak. Det er samvær med unge mennesker fra andre land og kulturer som er det viktigste, ikke nødvendigvis hvor en drar, så derfor bør studentene tenke på alternativer dersom den turen på første prioritet skulle være fulltegnet.

Tilbudet om camps finner du på: http://www.rotary.no/no/sommercamps-og-roundtrips#.XkqnceRYaUk

Søknadsfristen for den enkelte camp varierer, men turene er populære og invitasjonene sendes til flere land enn der er plasser på hver camp, så det gjelder å være tidlig ute.

Søknaden attesteres av en rotaryklubb men medfører ikke utgifter for klubben. Søknadsskjema i 3 eksemplarer skal sendes til DYEO etter at rotaryklubben har signert søknaden. Vær nøye med å fylle ut alle sider i søknadsskjemaet.

Studenten betaler et formidlingsgebyr på kr 1000.- når den har fått bekreftet at den har plass. Turene fordeles etter beste evne. Det tas hensyn til jevn fordeling pr. distrikt, alder og kjønn. Anbefal søkerne å ta imot de tilbud som de får, - de får uansett en spennende opplevelse.

Ansvarlig for sommerleir utenfor Norge:

Inger Marie Seth/Giske RK, mobil 950 53 060,
e-post: inger.marie.seth@gmail.com 

Ansvarlig for sommerleir i Norge:

Vivianne Jodalen/ Skedsmo RK,  mobil 930 84 345,
e-post: vjodalen@online.no 

Georgia Rotary studentprogram

Rotarianere i staten Georgia i USA etablerte etter 2. verdenskrig en stipendieordning for studenter mellom 18 – 24 år, for å studere ved et college eller et universitet i staten Georgia. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Hvert år deles det ut stipendier til ca. 90 studenter fra hele verden. Stipendiene dekker alle studieavgifter, bøker og oppholdsutgifter på studiestedet. Mange norske ungdommer har hatt glede av disse stipendiene. Søknadsfrist er 1. oktober i året før utreise.

Nærmere opplysninger finnes på NORFO sin side om Georgiastipendet.
Sosiale medier


Relevant lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2023-24, D2305

Håndboka 2024-25, D2305

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2022 - 2025

Klubbenes kommunikasjonsplan med handlingsplan, MAL
Rotary i Norge

Rotary Norden


Rotary International

Rotaryen min

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer