klubbkasserer

Velkommen til et viktig verv for Rotary klubben din og som samarbeidspartner i D-2305!

Nyttig informasjon for klubbkassereren finner du på NORFOS hjemmeside, www.rotary.no, under Publikasjoner; Håndbok for klubbkasserere og på http://www.rotary.org søk på «2012 Manual of Procedure» Den finnes på svensk og på engelsk. Den beste informasjonen finner du allikevel hos den som har gått foran deg!

Praktisk informasjon

Alle medlemmer, unntatt honorære, skal betale kontingent. Også medlemmer som er innvilget permisjon. Dette gjelder alle kontingenter – til klubb, distrikt og RI. Rotaryklubbens ordinære aktivitet medfører ikke regnskaps- eller revisjonsplikt etter norsk lov. Men Rotarys vedtekter og selvpålagte krav om regnskapsføring og revisjon skal oppfylles.

Oppgaver

  • Bidra til å utarbeide budsjett for klubben i samråd med president og styre. Budsjettet skal legges fram i medlemsmøte i tidlig i august, der også klubbens medlemskontingent skal besluttes.
  • Innkreve medlemskontingent
  • Sørge for klubbens regnskapsføring
  • Følge opp klubbens økonomi og rapportere til klubbens president og styre
  • Betale påmeldingsavgifter til kurs og samlinger


halvårsavgift til RI

Halvårsavgift til RI betales innen 31. juli og 31. januar til bankkonto 6021.07.19736. Faktura blir sendt til sekretær fra RI. Hvis faktura ikke er betalt innen 120 dager, vil klubben bli slettet.

  • Betalingen skjer i norske kroner, basert på RI’s dollarkurs. Det norske beløpet står på faktura.
  • Nye medlemmer i løpet av året, er tatt med i faktura.
  • Kontingent til distriktet skal betales innen 15. september og 1. mars til bankkonto 1822.29.90005.


Budsjett og klubbens bidrag til Rotaryfondet, TRF

For at Rotary International skal være i stand til å drive sine internasjonale "Humanitarian Projects" er RI avhengig av de enkelte rotaryklubbenes årlige bidrag til TRF.

Fra og med 2013 -2014 omorganiseres Rotaryfondet og klubbene får større innflytelse over hvorledes midler kan brukes til lokale prosjekter, se egen informasjon om TRF. Dette betinger selvsagt at det innbetales tilstrekkelige bidrag til Rotary fondet fra klubber, enkeltmedlemmer og i form av donasjoner.

Mange klubber har lagt et budsjettert beløp, eks NOK 600,- pr år (kr 50,- pr måned), eller ca USD 100 pr medlem, inn i halvårskontingenten for klubben, for å unngå en egen kontingent for TRF.

Påtroppende klubbpresident skal sammen med sitt styre, sette opp klubbens mål og planer innen 1. mai det året klubbpresidenten skal tiltre. Her skal det også føres opp hvilket beløp klubben budsjetterer med som bidrag til TRF for funksjonsåret. Dette skjemaet skal levers på nett innen 1. mai. Se kapittel 10.5 for mer informasjon.

Det gis opplysning om justerte kontingenter til RI, til D-2305 og om målet for bidrag til TRF etter Distriktssamlingen medio mars hvert år. Klubbenes kontingent til NORFO inngår i klubbens kontingentinnbetaling til D-2305.Sosiale medier

Relevante lenker

Opprett autogiro til TRF

Håndboka 2020-2021

Håndboka 2021-2022

Kommunikasjonsplan Rotary
i Norge 2018-2021

Rotary i Norge

Rotary International

My Rotary

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer