11.2.    KLUBBPRESIDENTENES ANSVAR OG OPPGAVER

Club President´s Manual omhandler presidentens ansvar og oppgaver før og etter 1. juli.

Følgende momenter presiseres:

Som innkommende president – før 1. juli

* Få administrasjonen og komiteene på plass i god tid herunder utpeking av klubbens TRF - ansvarlig (Rotaryfondet) og data - ansvarlig CICO (club internet coordinator)

* Hold gjerne det første møte med komitélederne og styret før 1. juli

* Delta på PETS/Distriktssamlingen sammen med påtroppende sekretær, pluss eventuelle andre nøkkelpersoner

* Gå gjennom status for løpende klubbprosjekter og vurdere hvordan de vil virke inn på programmet for kommende år. Evaluere klubbens aktiviteter og fastsette hvilke områder man vil prioritere

* I samråd med styret å utarbeide klubbens mål og planer. Sendes assisterende guvernør sammen med oppgave over klubbens styre og komiteledere senest 1.mai.
(Skjema, vedlegg, blir tilsendt fra Distriktet til President medio mars og tilgjengelig på Hjemmesiden til D2305)

* Utarbeide budsjettforslag i samråd med kasserer og vurdere hvordan det vil innvirke på planene for kommende år. I den forbindelse, sørge for fastsettelse av klubbens mål for bidraget til Rotary Foundation, jf. punkt 10 i denne håndboka

* Få bekreftet at klubben er a jour med innbetalinger til RI og distriktet.

 

Presidentperioden

* Overta som president fra 1. juli.

* Planlegge og gjennomfør styremøter etter behov

* Sørge for at hver komité har eksakte mål å arbeide mot

* Følge opp at klubben følger de fastsatte betalings- og rapporteringsfrister

* Sørge for at all korrespondanse blir behandlet og besvart innen fastsatte frister

* Vurdere deltakelse på kurs mv i regi av distriktet (TRF, RYLA med videre)

* Forberede møte med guvernør og ass. guvernør.
Selv delta, og sørg for god representasjon fra klubben på Distriktskonferansen. Ledsagere er velkomne

* Holde god kontakt med AG og distriktsadministrasjonen ved behov

* Sørge for forberedelse og valg av president.
Det skal velges for kommende år: President, sekretær, kasserer, kontakt til ungdomsutvekslingen, TRF og IT-kontakt og neste års president.

* Sammen med sekretæren, skrive klubbens årsberetning og ellers forberede avslutningen på presidentåret.